Pomoc Centru pre deti a rodiny v Šarišských Michaľanoch

polupráca prISTAR Prešov s Centrom pre deti a rodiny (ďalej len „CDaR“) v ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH sa začala v roku 2020 zorganizovaním branno – športového dňa v mesiaci júl. Keďže ďalšie obdobie bolo poznačené pandémiou COVID-19 a nebolo možné pre deti z „CDaR“ zorganizovať ďalšie spoločné aktivity  ani  osobné stretnutia, prISTAR zorganizoval dobrovoľnú finančnú zbierku.
     PrV prISTAR v spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou vyzbierali finančný obnos vo výške viac ako 450,00 €, ktoré boli použité na nákup rôznych spoločenských hier a kreatívneho materiálu a aby aspoň takto pomohli deťom a rodinám, ktoré to najviac potrebujú. Dňa 11.01.2021 za prítomnosti veliteľa prISTAR pplk. Ing. Dušana CISÁRA a VPoD prISTAR nrtm. Ing. Igora PETIHO, ako hlavného koordinátora za spoluprácu s CDaR boli všetky darčeky odovzdané riaditeľke CDaR PhDr. Danky ONUFEROVEJ.

 
     Veľká vďaka patrí všetkým príslušníkom prISTAR Prešov, ktorí sa do zbierky iniciatívne zapojili a spestrili bežné dni našim malým priateľom. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity s Centrom pre deti a rodiny Šarišské Michaľany, ktoré prinesie rok 2021.https://www.mil.sk/94641/?pg=1