Rok 2017 – ďalší rok úspešnej spolupráce s Vojenskou podpornou nadáciou

Blížiaci sa záver roka nás opäť núti pomaly bilancovať naše predsavzatia a plány, ktoré sme si na jeho začiatku stanovili. Tak ako už predošlé roky, aj na začiatku roka 2017 sa príslušníci práporu rozhodli poskytnúť 2 % z daní v prospech Vojenskej podpornej nadácie. V priebehu roka sa Opravárenský prápor prostredníctvom odlúčených pracovísk Opravovne LPIS Prešov a Opravovne techniky ISTAR Liptovský Mikuláš zapojil dvoma projektmi do spolupráce s Vojenskou podpornou nadáciou v rámci programu “Vzájomná pomoc”. Vďaka týmto projektom sa výraznou mierou podarilo dobudovať a vybaviť priestory posilňovní na odlúčených pracoviskách v Prešove a Liptovskom Mikuláši. Došlo ku skvalitneniu podmienok pre príslušníkov práporu, nie len pri vykonávaní služobnej telesnej prípravy, ale aj pri športovaní počas športových dní a voľno časových aktivitách. Aj týmito vydarenými projektmi sa podarilo naplniť ťažiskovú myšlienku Vojenskej podpornej nadácie: “Dobrá vôľa lepšie sa postarať vlastnými silami o vlastných ľudí”.
Na základe takýchto pozitívnych príkladov velenie práporu ako aj členovia komisie pre verejnoprospešnú činnosť veria, že v budúcnosti sa rozrastie počet príslušníkov práporu, ktorí budú ochotní poukázať 2% svojich daní v prospech Vojenskej podpornej nadácie a tým rozšíriť možnosti vlastných verejnoprospešných aktivít a individuálnej pomoci pre tých, ktorí to budú nevyhnutne potrebovať.