Vojenská nadácia v Opravárenskom prápore Martin

Príslušníci Opravárenského práporu Martin sa zapojili od roku 2015 do činnosti Vojenskej nadácie. Jej hlavným poslaním je pomáhať vojakom, ich rodinným príslušníkom ale aj všetkým tým, ktorí pracujú alebo pracovali pre rezort obrany. Vojenská podporná nadácia zriadila pre vojenské útvary a zariadenia podporný program ” vzájomná pomoc”, ktorého cieľom je zhromažďovať Vaše – Naše dve percentá z daní ale aj dobrovoľné príspevky darcov na vytvorenom účte vojenskej podpornej nadácie v prospech útvaru kde slúžime a pracujeme.
Na výzvu organizačného výboru odpovedalo 62 príslušníkov práporu prispením 2% dane. Vyzbieraných bolo takmer 1900,- eur schváleným rozpočtom smerovalo k naplneniu hlavného poslania nadácie „Vzájomnej pomoci“ a „Vojaci – vojakom“. Z nadačných prostriedkov bola hlavná pozornosť venovaná na podporené akcie k 65. výročiu vzniku Opravárenského práporu, podporu organizátorom XII. ročníka hokejbalového turnaja „Opravár CUP“. Výbor nadácie nezabudol ale aj na širšie podporenie športových aktivít a tak prostriedky putovali aj na dovybavenie posilňovní v posádkach Martin a Banská Bystrica a nákup športových potrieb pre kolektívne športy obľúbené počas služobnej telesnej prípravy.
Komisia pozitívne hodnotí spoluprácu s Vojenskou nadáciou a naplnila sa i ťažisková myšlienka Vojenskej nadácie „Dobrá vôľa lepšie sa postarať vlastnými silami o vlastných ľudí”.

http://www.oppr.mil.sk/68107/?pg=1